Cases

Mijn Buurt Assen: De Lariks, Oude Molenbuurt

Werkveld: Landschappen, Planologie en Cultuurtechniek

Regio: Noord

Groenplan
Participatie
Kennisoverdracht
+ Definitief ontwerp
+ Beplantingsplan
+ Advies groeiplaatsinrichting
+ Integrale aanpak

Gemeente Assen heeft een grote rol in een aantal projecten die worden uitgevoerd onder de paraplu van Mijn Buurt Assen. Hierin werken onder andere de gemeente Assen, woningbouwcorporatie Actium en Vaart welzijn intensief samen. Er worden diverse kleine projecten en initiatieven met bewoners georganiseerd, maar er vinden ook grootschaligere projecten plaats. Zo worden er de nodige woningen gerenoveerd, maar ook gesloopt en herbouwd. Hierbij worden delen van de wijk opnieuw gestructureerd. Ook liggen er de nodige opgaven voor de openbare ruimte, zoals herstraten en rioolvervanging. Kort samengevat gaan hele woonwijken flink op de schop.

Dit is ook voor nuts- en telecombedrijven aanleiding om hun netten te renoveren en aan te passen op de nieuwe inrichting.
Vanuit de gemeente zijn er diverse vakdisciplines betrokken, zoals stedenbouw, verkeer, wegbeheer, water, riolering en openbare verlichting. Hiernaast zijn er ook experts op het sociale vlak betrokken zoals maatschappelijk werkers en wijkregisseurs. Alle expertise van deze mensen, de woningbouwvereniging en natuurlijk de bewoners moeten uiteindelijk worden samengevoegd en vertaald naar een ontwerp. Gedurende dit proces moet er ook regelmatig afstemming plaatsvinden met partijen die ondergrondse infra (nuts en telecom) in het gebied hebben liggen.
Dit is een relatief nieuwe werkwijze, waarvoor binnen de betrokken organisaties geen mensen beschikbaar zijn. Onze ontwerper is ingevlogen om deze projecten integraal te benaderen en de mensen met elkaar te verbinden.

Hiernaast is er binnen de organisatie ook behoefte aan specialistische kennis van groen. Naast de brede integrale kennis en interesse heeft onze ontwerper op het gebied van groen een meer specialistische kennis. Met name bij het combineren van bomen met voorzieningen als wegen, ondergrondse infrastructuur en wadi’s wordt deze kennis veel benut.
Uiteindelijk vormt zich voor een wijk een zogenaamd definitief ontwerp, waarin bewoners tot op een hoog detailniveau kunnen zien hoe hun buurt eruit komt te zien na alle werkzaamheden en hoe hun wensen hierin verwerkt zijn. Dit wordt vervolgens technisch uitgewerkt, waarbij onze ontwerper een adviserende rol heeft, om te bewaken dat het gewenste resultaat ook daadwerkelijk wordt behaald bij de uitvoering en het toekomstige beheer.

Naast de vele verbindende werkzaamheden, maakt onze ontwerper natuurlijk een aantal concrete producten. Hierbij moet worden gedacht aan:
– Tekeningen Voorlopig ontwerp
– Tekeningen Definitief ontwerp
– Presentatietekeningen
– Beplantingsplannen
– Advies groeiplaatsinrichting